Hållbar utveckling

Kultur som en dimension i hållbar utveckling

Kvinnor från den etniska Ha Nhi-minoriteten deltog i museets utvecklingsprojekt i Vietnam. Foto: Hoang Thi Thu Hang 2017

Syftet med handlingsplanen för hållbar utveckling (Agenda 2030) är att avskaffa extrem fattigdom och nå målen för hållbar utveckling, där miljö, ekonomi och människors välfärd noteras på ett jämbördigt sätt. Den centrala tanken i programmet är att ingen får lämnas utanför – leave no one behind.

Museerna har en viktig uppgift när det gäller att nå målen för hållbar utveckling. Bland annat värnar museerna om kulturarvet, förmedlar kunskap om hållbar utveckling och når ut till en bred publik.  

Målsättningen för oss som jobbar här på Helinä Rautavaaras museum är att våra besökare senast 2030 ska ha så goda kunskaper och färdigheter att de kan främja hållbar utveckling. Vi hoppas att så många som möjligt ska kunna se kulturell mångfald som en resurs. Vi erbjuder både unga och vuxna möjligheter att förbättra sina arbetslivsfärdigheter och garanterar dem en likvärdig tillgång till offentliga lokaler. För att nå målen för hållbar utveckling är tanken bakom allt samarbete och våra projekt att stärka det globala partnerskapet. 

Kulturdimensionen är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Det handlar om att bevara kulturarv, språk och sedvänjor. Kulturellt hållbar utveckling innebär att vi accepterar mångfald och en balanserad tillväxt samt respekterar allas rättigheter.